Published
2024-01-23
Categories
Fortsatt solid orderbok och rekordhögt resultat för helåret 2023

Höjdpunkter för det fjärde kvartalet 2023

Orderingången för den rullande 12-månadersperioden visade en organisk tillväxt om -6 %. Orderboken var fortsatt solid.

Orderingången i kvartalet minskade med 12 % till 5 147 miljoner kronor (5 825), med en organisk tillväxt om -10 %. Exklusive större ordrar uppgick den organiska tillväxten till -4%.

Intäkterna minskade med 2 % till 5 038 miljoner kronor (5 159), med en organisk tillväxt om -1 %.

Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 582 miljoner kronor (555) med en marginal om
11,6 % (10,8), där en förbättrad produktmix och prishöjningar bidrog till marginalökningen.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 444 miljoner kronor (407), med en marginal om 8,8 % (7,9), och inkluderade metallpriseffekter om -138 miljoner kronor (-149).

Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,04 kronor (2,11). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,61 kronor (1,65).

Fritt operativt kassaflöde uppgick till 400 miljoner kronor (801).

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor (1,40).

VD-ord

Vårt första helår som noterat bolag på Nasdaq Stockholm har nu kommit till sitt slut. Vi har framgångsrikt utvecklat affären i enlighet med vår strategi, marknadsfört vårt nya varumärke och stärkt vår position.

Under året växte intäkterna organiskt med 8 %. Justerad EBIT ökade med 27 % till 2 141 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal om 10,4 %. Båda divisionerna Tube och Kanthal bidrog positivt till ökningen, med marginaler om 10,3 % respektive 18,3 %. Detta innebär att vi levererade rekordhöga intäkter och justerad EBIT, och vi har även mer än tredubblat vårt fria operativa kassaflöde till 1 688 miljoner kronor. Vi gynnas av långsiktiga positiva trender inom flera av våra segment, vilket ger oss fortsatta förutsättningar att skapa värde över tid.

Marknadsläget i det fjärde kvartalet var fortsatt blandat. Den organiska orderingångstillväxten uppgick till -10 %, och till -4 % exklusive större ordrar. Även om de absoluta nivåerna är höga och vi anser att den underliggande efterfrågan är fortsatt god, minskade orderingången inom industriell värmning samt kemi och petrokemi jämfört med samma period föregående år. Samma gäller även olje- och gassegmentet, där orderläggningen kan variera mellan kvartal. Vi bedömer dock att den underliggande efterfrågan är fortsatt växande. Orderingången inom den kortcykliska affären, främst relaterad till lågförädlade produkter inom industrisegmentet växte från låga nivåer, drivet av enstaka ordrar. Den underliggande efterfrågan bedöms vara i nivå med samma period föregående år.

Den organiska intäktstillväxten uppgick till -1 %, vilket främst var hänförligt till den påtagligt svagare marknaden inom den kortcykliska och mer lågförädlade affären, under de senaste kvartalen. Justerad EBIT växte med 5 % till 582 miljoner kronor och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 11,6 %. En förbättrad produktmix från industriell värmning och medicinteknik inom Kanthal samt från olje- och gassegmentet inom Tube bidrog till marginalökningen. Även prishöjningar fortsatte att bidra positivt.

Vår målsättning är att växa snabbare än marknaden i våra fyra prioriterade segment och vi arbetar för att ytterligare stärka vår position. I kvartalet invigde vi vår nya produktionslinje för värmeväxlarrör i Mehsana, Indien som kommer att öka närvaron inom Tubes kemi- och petrokemisegment i Asien. Vi beslutade även att utöka vår kapacitet för produktion av värmeelement i kiselkarbid för industriell värmning inom Kanthal, genom en investering i Perth, Storbritannien samt i ett nytt servicecenter i Concord, USA. Kanthals affär inom medicinteknik satte återigen ett nytt faktureringsrekord. Även segmentet vätgas och förnybar energi fortsatte att växa i hög takt från låga nivåer. Sammantaget innebär det att de fyra prioriterade kundsegmenten nu utgör 36 % (32) av våra totala intäkter och därmed växte i snabbare takt än den övriga produktportföljen under året.

Efterfrågan och orderboken inom kärnkraftssegmentet har successivt stärkts och vi tog flera betydande ordrar i kvartalet. Tillväxten inom kärnkraftssegmentet drivs av utbyten, expansioner samt nya kärnkraftsinnovationer, som exempelvis småskaliga modulära reaktorer (SMR), och vi är väl positionerade för att vinna affärer inom framtida projekt.

Vi fortsätter att vara lyhörda för hur marknadsläget utvecklas och vidtar löpande åtgärder samtidigt som vi arbetar med ständiga förbättringar i vår affär. Jag är nöjd med årets utfall och med den solida orderbok vi byggt upp inför det kommande året. Jag vill även tacka alla medarbetare, kunder, partners och ägare för ett bra år.

Göran Björkman, VD och koncernchef

Telefonkonferens och webbsändning 13:00

En telefonkonferens och webbsändning kommer att hållas klockan 13:00 den 23 januari 2024. Mer information samt en presentation kommer att finnas tillgänglig på https://www.alleima.com/se/investerare/.

Nummer till telefonkonferensen

Sverige:+46 (0) 8 5051 0031

Storbrittanien:+44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Länk till webbsändning

Webbsändning

Sandviken, den 23 januari 2024

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, hade omkring 6 500 medarbetare och intäkter om cirka 21 miljarder kronor i ungefär 80 länder under 2023. Alleima-aktien noterades på Nasdaq Stockholms storbolagslista den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Denna information är sådan information som Alleima AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2024 kl. 11.30.