Aktiekapital

Enligt Alleimas bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till minst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor, fördelat på minst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier. Per den 30 juni 2022, uppgick det registrerade aktiekapitalet till 250 877 184 kronor, representerat av 250 877 184 aktier, med ett kvotvärde om 1 krona.

Aktiekapitalets utveckling

Tabellen nedan visar utveckling av bolagets aktiekapital sedan sedan den 7 oktober 2019.

År Händelse Förändring av antal aktier Förändring av aktiekapital, SEK Totalt antal aktier Totalt aktiekapital, SEK Kvotvärde, SEK
2019 Nybildning - - 1 000 50 000 50
2022 Aktiesplit 1) 49 000 - 50 000 50 000 1
2022 Riktad nyemission 1) 250 827 184 250 827 184 250 877 184 250 877 184 1

1) Den 7 mars 2022 beslutade en extra bolagsstämma om en aktiesplit och en riktad nyemission av aktier. Syftet med aktiespliten och den riktade nyemissionen var att öka såväl aktiekapitalet som antalet aktier i Alleima för att återspegla aktiekapitalstrukturen i Sandvik (på grundval av fem (5) aktier i Sandvik berättigar till en (1) aktie i Alleima) före separationen av Alleima från Sandvik.