Alleima använder vissa nyckeltal som inte definieras av IFRS. Dessa finansiella mått används eftersom de anses utgöra värdefull information för Alleimas operativa utveckling och likviditet. Nyckeltalen skall inte ses som substitut för Alleimas finansiella rapporter som upprättats i enlighet med IFRS. Definitioner av dessa nyckeltal beskrivs nedan, men andra företag kan räkna ut dessa alternativa nyckeltal på ett annat sätt och därför är dessa inte alltid jämförbara med liknande nyckeltal som används av andra företag.

Finansiella definitioner

Mått Definition
Avkastning på sysselsatt kapital, % Annualiserat rörelseresultat plus finansiella intäkter justerat för derivat, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital för de senaste fyra kvartalen. Sysselsatt kapital definieras som totalt kapital minus icke räntebärande skulder.
Bruttoresultat Intäkter minus kostnader för sålda varor.
Bruttomarginal, % Intäkter minus kostnader för sålda varor i relation till intäkter.
Capex (nettoinvesteringar) Investeringar och försäljning av materiella och immateriella tillgångar.
Capex i förhållande till intäkter, % Capex dividerat med intäkter.
EBIT Resultat före räntor och skatter (Rörelseresultat).
EBIT-marginal, % EBIT i förhållande till intäkter.
EBITDA Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar.
EBITDA-marginal, % EBITDA i förhållande till intäkter.
Finansiell nettoskuld (+) Nettoskuld exklusive nettopensions- och leasingskulder.
Fritt operativt kassaflöde EBITDA justerat för icke kassaflödespåverkande poster plus förändring i rörelsekapitalet minus investeringar och avyttringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar och plus amortering av leasingskulder.
Justerad bruttomarginal, % Intäkter minus kostnader för sålda varor, justerad för metallpriseffekter och jämförelsestörande poster, i förhållande till intäkter.
Justerad EBIT Rörelseresultat (EBIT) exklusive metallpriseffekter och jämförelsestörande poster.
Justerad EBIT-marginal, % Justerad EBIT i förhållande till intäkter.
Justerad EBITDA Rörelseresultat (EBIT) före av- och nedskrivningar, justerat för metallpriseffekter och jämförelsestörande poster.
Justerad EBITDA-marginal, % Justerad EBITDA i förhållande till intäkter.
Justerat resultat för perioden Periodens resultat, justerat för metallpriseffekter, jämförelsestörande poster, och skatteeffekter.
Justerat resultat per aktie Justerat resultat för perioden dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under året.
Jämförelsestörande poster Realisationsvinster och -förluster från avyttringar och större omstruktureringsinitiativ, nedskrivningar, realisationsvinster och -förluster från avyttringar av finansiella tillgångar samt andra väsentliga poster som har en betydande inverkan på jämförbarheten.
Metallpriseffekter Metallprispåverkan på rörelseresultat under en viss period från förändringar i legeringspriser som uppkommer från tiden mellan inköp (inkluderad i kostnad för sålda varor) och försäljning av en legering (inkluderad i intäkten) när legeringstillägg appliceras.
Nettoskuld (+) Räntebärande kortfristiga och långfristiga skulder, inklusive nettopensions- och leasingskuld, minskat med likvida medel.
Nettoskuld/eget kapital Nettoskuld dividerad med eget kapital.
Nettoskuld/justerad EBITDA Nettoskuld dividerat med justerad EBITDA.
Orderingång Orderingång för en period avser alla ordrar som mottagits för omedelbar leverans och de ordrar för framtida leverans för vilka leveransdatum och kvantiteter har bekräftats.
Orderingång i relation till intäkter, % Periodens orderingång dividerat med periodens intäkter.
Organisk tillväxt, % Förändring i orderingång eller intäkter efter justering för valutakurseffekter och strukturförändringar såsom avyttringar och förvärv samt legeringstillägg.
Rörelsekapital Summa varulager, kundfordringar, leverantörsskulder och andra kortfristiga icke räntebärande fordringar och skulder, inklusive sådana som klassificeras som skulder och tillgångar som innehas för försäljning, men exklusive skattefordringar och skatteskulder samt avsättningar.
Rörelsekapital i relation till intäkter, % Årsvärdet är genomsnittligt rörelsekapital för fyra kvartal dividerat med intäkter för helåret.