Årsstämma i Alleima AB äger rum torsdagen den 2 maj 2024, kl. 16.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. Inregistreringen kommer att påbörjas kl. 14.30. Omkring klockan 15:00 kommer Alleima Innovation Prize att delas ut. Kaffe och te kommer att serveras.

Kallelse

Anmälan

Det finns två sätt för aktieägare att delta vid stämman: (i) närvaro vid stämman personligen eller genom ombud, eller (ii) deltagande genom poströstning.

Deltagande i stämmolokalen personligen eller genom ombud

Aktieägare som vill delta i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman senast torsdagen den 25 april 2024:

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Deltagarkort

Personliga deltagarkort skickas digitalt med e-post till de deltagare som vid anmälan har uppgett en e-postadress och till övriga per post. Deltagarkorten visas upp i entrén till stämmolokalen. Om någon inte hunnit få sitt deltagarkort i tid är det möjligt att istället visa upp legitimation vid inregistreringen.

Poströstning

Aktieägare som vill delta i stämman genom poströstning ska:

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2024,
  • dels anmäla sitt deltagande i stämman genom att avge sin poströst senast torsdagen den 25 april 2024, på ett av sätten nedan.

Vänligen notera att aktieägare som vill delta i stämmolokalen personligen eller genom ombud på stämman måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken ”Deltagande i stämmolokalen personligen eller genom ombud” ovan; en poströst är inte tillräcklig som sådan anmälan.

1. Röstning genom e-post eller post

Aktieägare kan avge sin poströst genom att använda ett poströstningsformulär.

Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas via e-post till proxy@computershare.se eller med post till Computershare AB, ”Alleimas årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm.

2. Elektronisk röstning

Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via följande länk. Sweet forms (sweetsystem.se)

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman (inklusive genom poströstning) måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken tisdagen den 23 april 2024. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investeringssparkonton (ISK). Sådan rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 25 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt m.m.

Om aktieägare vill delta på stämman genom ombud, eller poströsta genom ombud, måste aktieägaren inge en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren till bolaget före stämman. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmakten.

Dokument

Styrelsens förslag, yttrande och rapport

Valberedningens förslag och yttrande

Övrigt