Antogs vid årstämman som hölls den 27 april 2022

BOLAGSORDNING FÖR ALLEIMA AB org.nr 559224-1433

§1
Bolagets företagsnamn är Alleima AB. Bolaget är publikt (publ).

§2
Styrelsen har sitt säte i Sandviken.

§3
Föremålet för bolagets verksamhet är (i) utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter av stål och andra metall- och metallegeringar (inklusive metallpulverbaserade produkter och metallpulver), keramiska produkter, ytbeläggningar och ytbelagda produkter samt produkter för elektrisk uppvärmning; (ii) utveckling, marknadsföring och försäljning av tjänster relaterade till sådana produkter eller till utveckling av och användning av sådana produkter; (iii) innehav av immateriella rättigheter och upplåtelse av olika former av licenser; (iv) ägande och förvaltande av fastigheter och aktier i dotterbolag samt (v) annan därmed förenlig verksamhet.

§4
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 200 000 000 kronor och högst 800 000 000 kronor.

§5
Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 stycken och högst 800 000 000 stycken.

§6
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

§7
Bolaget ska ha lägst en och högst tre revisorer med högst tre revisorssuppleanter. Ett registrerat revisionsbolag kan utses till revisor.

§8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på Bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet och i en daglig tidning utkommande i Sandviken eller Gävle.

§9
För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare göra en anmälan härom till Bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§10
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar;
 9. Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer;
 12. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11
Bolagsstämma ska hållas i Sandviken eller Stockholm.

§12
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i Bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§13
Kalenderåret ska vara Bolagets räkenskapsår.

§14
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.