Valberedningen för Alleima AB ska bestå av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna, per den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Detta är i enlighet med den instruktion för utseende av valberedningen som antogs av en extra årsstämma den 14 februari 2022 och gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionen till valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 har nu utsetts och består av följande ledamöter:

  • Fredrik Lundberg, Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Bo Selling, Lundbergföretagen
  • Jan Dworsky, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Algotsson, AFA Försäkring
  • Andreas Nordbrandt, styrelseordförande i Alleima AB

Förslag från aktieägare

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta till valberedningens sekreterare Johanna Kreft via email: johanna.kreft@alleima.com.

För att inkomna förslag ska kunna behandlas på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 18 januari 2024.

Pressmeddelanden gällande valberedningen

Alleima AB – Valberedning inför årsstämman 2024