Alleima har fyra långsiktiga finansiella mål.

Mål Beskrivning
Organisk tillväxt Leverera lönsam organisk intäktstillväxt i linje med eller överstigande tillväxt i prioriterade slutmarknader över en konjunkturcykel
Resultat Justerad EBIT-marginal 1 överstigande i genomsnitt 9 procent över en konjunkturcykel
Kaptialstruktur Nettoskuld 2 i förhållande till eget kapital understigande 0,3x
Utdelningspolicy Utdelning om i genomsnitt 50 procent av periodens resultat (justerat för metallpriseffekter 3) över en konjunkturcykel. Utdelningen ska reflektera finansiell ställning, kassaflöde och framtidsutsikter

1) Justerad EBIT-marginal definieras som justerad EBIT (EBIT exklusive jämförelsestörande poster och metallpriseffekter) i procent av intäkterna

2) Nettoskuld definieras som räntebärande korta och långfristiga skulder, inklusive nettopensions- och leasingskuld, minskat med likvida medel

3) Metallprispåverkan på rörelseresultat under en viss period från förändringar i legeringspriser som uppkommer från tiden mellan inköp (inkluderad i kostnad för sålda varor) och försäljning av en legering (inkluderad i intäkten) när legeringstillägg appliceras