Styrelsen har tillsatt två utskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utskottens ledamöter utses bland styrelseledamöterna för ett år i taget. Utskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs av styrelsen i skriftliga instruktioner. Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda ärenden som föreläggs styrelsen för beslut.

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet, som består av tre styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2024/2025

Revisionsutskottet består för närvarande av:

 • Susanne Pahlén Åklundh (utskottets ordförande)
 • Claes Boustedt
 • Karl Åberg

Styrelsens sekreterare, Johanna Kreft, är sekreterare även i revisionsutskottet.

Utskottets arbete under 2023

Revisionsutskottet sammanträdde under 2023 vid fem tillfällen. Alleimas externa revisor och företrädare för företagsledningen deltog vid dessa sammanträden.

Utskottets uppgifter

Områden som revisionsutskottet behandlade avsåg främst:

 • Övervakning av den finansiella rapporteringen och säkerställande av dess tillförlitlighet
 • Effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll och intern revision
 • Planering, omfattning och uppföljning av årets interna och externa revision
 • Biträde till valberedningen med avseende på förslaget till revisor
 • Övervakning av den externa revisorns opartiskhet och självständighet gentemot bolaget, innefattande den utsträckning till vilken revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revision
 • Koncernens systematiska processer för övergripande riskhantering samt ärenden innefattande mer detaljerad riskhantering inklusive legala tvister, regelefterlevnad, företagsutredningar, IT-säkerhet, förbättringar av koncernens digitala säkerhet, redovisningsregler, skatter, finansverksamhet, försäkringsskydd och pensionsfrågor
 • Utvecklingen och effektiviteten vad gäller processer för regelefterlevnad, med särskilt fokus på utrullningen av programmet för regelefterlevnad, Compliance House
 • Uppförandekoden för Alleima, vissa specifika ärenden hanterade via Speak Up, det globala visselblåsarsystemet för Alleima, och den övergripande effektiviteten av systemet
 • Hållbarhetsstrategi och väsentlighetsanalys för Alleima

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet, som består av två styrelseledamöter, utses av styrelsen.

Ledamöter i utskottet 2024/2025

Ersättningsutskottet består för närvarande av:

 • Andreas Nordbrandt (utskottets ordförande)
 • Ulf Larsson

Styrelsens sekreterare, Johanna Kreft, är sekreterare även i ersättningsutskottet.

Utskottets uppgifter

Ersättningsutskottet har bland annat de uppgifter som framgår av Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket innefattar beredande av förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt förslag till långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Ersättningar till och anställningsvillkor för verkställande direktören beslutas av styrelsen baserat på ersättningsutskottets rekommendation. Ersättningar till koncernledningen beslutas av verkställande direktören i samråd med ersättningsutskottet.

Utskottets arbete under 2023

Under 2023 sammanträdde ersättningsutskottet vid två tillfällen.