Bolagsstyrningen inom Alleima baseras på externa regler som aktiebolagslagen, regelverket Nordic Main Market Rulebook for Issuers, Svensk kod för bolagsstyrning och andra relevanta lagar, förordningar och regler.

Bolagsstyrningsrapporter

Senaste bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapport 2023 (PDF, 572 kB)

Tidigare bolagsstyrningsrapporter

Bolagsstyrningsrapport 2022  (PDF, 314 kB)

Prospekt

Alleima AB - prospekt (PDF, 5.4 MB)

Ramverk för styrning

Alleimas ramverk för bolagsstyrning, The Alleima Way, baseras på tre byggstenar och beskriver hur gemensamma arbetssätt har införts inom hela organisationen.

1. Styrningsmodell

 • Bolagsstämma och styrelse
 • Vd och koncernledning
 • Koncernfunktioner
 • Divisioner
 • Affärsenheter, produktionsenheter, försäljningsenheter etc.


Denna del beskriver hur Alleima-koncernen styrs och vägleds. Styrelsen, som utses av bolagsstämman, fastställer koncernens strategiska inriktning. Verkställande direktören verkställer denna genom koncernledningen vars medlemmar leder och övervakar koncernens verksamhet. Det huvudsakliga operativa ansvaret inom koncernen ligger hos divisionerna, och koncernfunktionerna ansvarar för funktionella policyer och processer som stödjer affärsverksamheten.

The Alleima Way har implementerats i alla divisioner och kaskaderas ner i divisionernas operativa struktur.

2. Verksamhet

 • Alleimas strategi och Riskhantering
 • Mål och nyckelresultat, Policyer och procedurer
 • Finansiella prognoser och scenariosanalys
 • Extern rapportering
 • Performance management, Regelefterlevnad och Speak Up
 • Intern kontroll
 • Intern revision och Extern revision


Denna del beskriver de detaljerade kontroller och ramverk för riskhantering som är gemensamma för koncernen. Detta omfattar flera aspekter såsom strategi och riskhantering, policyer, finansiella prognoser och scenarioanalys samt regelefterlevnad, interna kontroller och revision. Performance management, kontroller och ständiga förbättringar utgör en gedigen grund för vårt sätt att arbeta.

3. Företagskultur

 • Syfte
 • Kärnvärden
 • Uppförandekod
 • Ledarskapsmodell

Denna del utgör grunden för hur vi alla formar vår företagskultur och möjliggör en kundorienterad och ansvarsfull verksamhet. Våra operativa kontroller och ramverk för riskhantering understöds av de målsättningar och krav som återfinns i vårt syfte, våra kärnvärden, vår uppförandekod och ledarskapsmodell.

Hållbarhetsstyrning

Alleimas affärsstrategi, affärsmodell och hållbarhetsmålen för 2030 utgör grunden för företagets hållbarhetsstyrning. Vi sätter mål som är relevanta för att adressera materiella områden och effektivt hantera relaterade risker och möjligheter. Policyer och ledningssystem har fastställts för att säkerställa ekonomisk, miljömässig och social regelefterlevnad.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhet inom Alleima, under översyn av revisionskommittén. Koncernledningen har det övergripande ansvaret för Alleimas strategi och agenda där hållbarhet inkluderas. Divisionerna ansvarar för implementering och uppföljning. Koncernstab Bolagsstyrning och Hållbarhet ansvarar för koordineringen inom koncernen. Divisionerna ansvarar också för bedömning och hantering av hållbarhetsrisker i respektive verksamhet. KPI:er konsolideras och rapporteras för att följa upp mål på koncern- och divisionsnivå. Varje år utvärderar vi våra resultat, sätter upp mål och fokusåtgärder för det kommande året.

Hållbarhetsrådet (Sustainability Council) är ett forum för samarbete och utbyte av goda exempel inom Alleima. Rådet består av representanter från divisionerna och koncernfunktioner. Bolagsstyrning och Hållbarhetsfunktionen samordnar hållbarhetsagendan tillsammans med divisionerna och koncernfunktionerna.