Alleima-kulturen bygger på integritet och respekt. Dessa kärnprinciper återspeglas i hela vårt företag, affärspraxis och arbete runt om i världen. Vi har nolltolerans för brist på efterlevnad eller övergrepp från vår personal eller någon som är kopplad till oss.

Vårt Speak Up-system (som hanteras av en tredjepartsleverantör, EthicsPoint) kan användas av vem som helst för att på ett säkert och konfidentiellt sätt rapportera misstänkt olagligt, oetiskt eller olämpligt beteende av någon person som är associerad med Alleima.

Rutiner för att ta upp problem

Rapporteringssystemet Speak Up är tillgängligt online eller via lokala telefonlinjer som finns på webbplatsen Speak Up.

Alla mottagna rapporter utvärderas och besvaras och hanteras i enlighet med våra policyer och rutiner. Den som i välmening tar upp ett problem får fullt stöd av Alleima ledningsgrupp.

Gå till Speak Up-webbplatsen