Styrelsens arbete

Styrelsens arbete under 2022

Under året har styrelsen hittills sammanträtt 19 gånger, inklusive sju per capsulam-beslut, och planerar att sammanträda ytterligare fyra gånger. Verkställande direktören presenterade strategin 2025. Cheferna för samtliga divisioner presenterade mål och strategier. Styrelsen antog koncernens policyportfölj, ”The Alleima Way”, och gjorde en översyn av koncernens huvudsakliga kontrollsystem såsom internkontroll, compliance-programmet och Enterprise Risk Management (ERM). Styrelsen övervakade även bolagets förberedelser för listningen på Nasdaq Stockholm och godkände i samband därmed bolagets prospekt.

Ersättnings- och revisionsutskotten rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom redovisningsprinciper, ekonomiskt utfall, riskhantering, regelefterlevnad, Speak Up och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2022 utgick arvode med 1 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 470 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgick till ordföranden i revisionsutskottet 200 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 100 000 kronor, sammanlagt 400 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgick 100 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 70 000 kronor, sammanlagt 170 000 kronor.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till Prospektet för upptagande till handel av aktierna i Alleima AB på Nasdaq Stockholm.

Utvärdering av styrelsens arbete

För att säkerställa kvaliteten på styrelsens arbete samt klarlägga eventuellt behov av ytterligare kompetens och erfarenhet kommer årligen att genomföras en utvärdering av styrelsens arbete och dess ledamöter. Under 2022 kommer utvärderingarna, som leds av styrelsens ordförande, att ske genom att varje styrelseledamot anonymt fyller i en webbaserad enkät. Ordföranden kommer också att hålla enskilda utvärderingsdiskussioner med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna kommer att presenteras för styrelsen och för valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2022 (hittills)

Ledamot Styrelse Revisionsutskottet Ersättningsutskottet
Total number of meetings 19 4 4
Göran Björkman 18
Claes Boustedt 19 4
Kerstin Konradsson 17 4
Tomas Kärnström 19
Mikael Larsson 19
Andras Nordbrandt 19 4
Susanne Pahlén Åkerlundh 15 1 1)
Maria Sundqvist 9
Niclas Widell 11
Karl Åberg 19 4

1) Utsågs till ledamot av utskottet på årsstämman den 27 April 2022