Styrelsens arbete under 2022

Under 2022 sammanträdde styrelsen vid 26 tillfällen, inklusive åtta per capsulam-beslut. Verkställande direktören presenterade strategin 2025. Cheferna för samtliga divisioner presenterade mål och strategier. Styrelsen antog koncernens policyportfölj, ”The Alleima Way”, och gjorde en översyn av koncernens huvudsakliga kontrollsystem såsom internkontroll, compliance-programmet och Enterprise Risk Management (ERM). Styrelsen övervakade även bolagets förberedelser för listningen på Nasdaq Stockholm och godkände i samband därmed bolagets prospekt.

Ersättnings- och revisionsutskotten rapporterade från sina respektive möten. Med avseende på revisionsutskottet rapporterades frågor såsom redovisningsprinciper, ekonomiskt utfall, riskhantering, regelefterlevnad, Speak Up och uppförandekoden, intern kontroll och intern revision samt resultatet av den externa revisionen. Utskotten förelade också styrelsen ärenden för beslut, och protokoll och rapporter från dessa möten gjordes tillgängliga för styrelsens ledamöter.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2022 utgick arvode med 1 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 470 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgick till ordföranden i revisionsutskottet 200 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 100 000 kronor, sammanlagt 400 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgick 100 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 70 000 kronor, sammanlagt 170 000 kronor.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not 3.5 i Årsredovisningen 2022  (PDF, 8.7 MB).

Utvärdering av styrelsens arbete

Under 2022 skedde utvärderingen, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordförranden höll även enskilda utvärderingssamtal med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna presenterades för styrelsen och valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2022

Ledamot Styrelse Revisionsutskottet Ersättningsutskottet
Totalt antal möten 261 6 5
Andreas Nordbrandt 26 5
Göran Björkman 25
Claes Boustedt 25 6
Kerstin Konradsson2 24 5
Susanne Pahlén Åklundh34 21 3
Karl Åberg 26 6
Tomas Kärnström 26
Mikael Larsson 25
Maria Sundqvist 16
Niclas Widell 16

1) Inklusive per capsulam-beslut där suppleanter inte deltog.
2) Utsågs till styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 27 januari 2022.
3) Utsågs till styrelseledamot vid extra bolagsstämma den 7 mars 2022.
4) Utsågs till ledamot i revisionsutskottet i april 2022.