Styrelsens arbete under 2023

Styrelsens arbete utgår från den arbetsordning (inklusive instruktioner för utskotten respektive vd och koncernchefen) och den årsplanering som fastställs varje år på styrelsens konstitutionerande möte efter årsstämman. Detta regelverk strukturerar styrelsens arbete och klargör vilka ordinarie dagordningspunkter som ska hanteras vid årets olika styrelsemöten. Styrelsen höll under året 15 möten, inklusive fem skriftliga s.k. per capsulam-beslut. Inför varje möte distribuerades en dagordning och ett relevant beslutsunderlag till styrelsens ledamöter. Ledande befattningshavare och andra medarbetare i bolaget deltog på styrelsens möten som föredragande i olika frågor inom deras respektive ansvars- och kompetensområden. Bland annat rapporterade vd och koncernchefen löpande till styrelsen med avseende på koncernens utveckling, resultat och marknadsläge. Vd och koncernchefen presenterade också koncernens strategi för 2023-2027 för styrelsen, som fastställde och sedan löpande under året utvärderade bolagets och koncernens övergripande mål och strategiexekvering. Divisionscheferna presenterade vidare sina respektive verksamheter och deras aktuella strategier. Styrelsen utvärderade löpande bolagets och koncernens finansiella rapportering och informationsgivning till marknaden för att tillse att den höll en god kvalitet och gav en rättvisande bild av bolagets och koncernens finansiella ställning. Styrelsen tog också del av revisorns redogörelse för sina iakttagelser kring revisionsarbetet, bland annat på det möte som behandlade årsbokslutet, förslaget till vinstdisposition och bokslutsrapporten. Styrelsen följde vidare upp bolagets arbete inom internkontroll, riskhantering, hållbarhet och regelefterlevnad, där det sistnämnda omfattade den årliga översynen av koncernens uppförandekod och andra interna policyer. Ytterligare frågor som hanterades av styrelsen var bland annat koncernens finansiering, förvärv och investeringar samt successionsplanering.

Löpande under året behandlades också rapporter från revisions- och ersättningsutskotten. Under hösten 2023 besökte styrelsen Alleimas verksamhet i Chomutov, Tjeckien, och i Karlsruhe, Tyskland.

Ersättning till styrelsen

Enligt beslut av årsstämman 2023 utgick arvode med 1 410 000kronor till styrelsens ordförande och med 490 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Därutöver utgick till ordföranden i revisionsutskottet 208 000kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 104 000kronor, sammanlagt 416 000 kronor. Till ordföranden i ersättningsutskottet utgick 104 000 kronor och till var och en av övriga ledamöter i utskottet 73 000 kronor, sammanlagt 177 000 kronor.

För närmare upplysningar om ersättningar till styrelsens ledamöter hänvisas till not 3.5 i Årsredovisningen 2023.

Utvärdering av styrelsens arbete

Under 2023 skedde utvärderingen, som leddes av styrelsens ordförande, genom att varje styrelseledamot anonymt fyllde i en webbaserad enkät. Ordförranden höll även enskilda utvärderingssamtal med samtliga styrelseledamöter. De sammanställda resultaten av utvärderingarna presenterades för styrelsen och valberedningen.

Närvaro vid styrelse- och utskottsmöten under 2023

Ledamot Styrelse Revisionsutskottet Ersättningsutskottet
Totalt antal möten 151 5 2
Andreas Nordbrandt 15 2
Göran Björkman 15
Claes Boustedt 15 5
Kerstin Konradsson2 10 1
Ulf Larsson3 7 14
Susanne Pahlén Åklundh 15 5
Karl Åberg 15 5
Tomas Kärnström 15
Mikael Larsson 14
Maria Sundqvist 10
Niclas Widell 10

1) Inklusive per capsulam-beslut där suppleanter inte deltog.
2) Avgick som styrelseledamot den 3 juli 2023.
3) Utsågs till styrelseledamot av årsstämman den 2 maj 2023
4) Utsågs till ledamot i ersättningsutskottet den 21 juli 2023.