Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

En redogörelse för bolagets system för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt för vart och ett av samtliga utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram återfinns i not 3.5 i årsredovisningen.

Gå till not 3.5 i årsredovisningen för 2023  (PDF, 8.7 MB)

Riktlinjer för ersättning

För ytterligare information om ersättning, se riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (DOCX, 85 kB) (11), antagna av årsstämman 2023.

Ersättningsrapporter

Ersättningsrapport 2023  (PDF, 168 kB)

Kortsiktig rörlig ersättning (STI) 2024 för ledande befattningshavare

Rörlig kontantersättning till ledande befattningshavare ska vara villkorad av att definierade och mätbara kriterier uppfylls. I början av varje år ska styrelsen och ersättningsutskottet fastställa de kriterier, inklusive nyckeltal (KPI:er) och målnivåer, som bedöms vara relevanta för den kommande mätperioden.

För den kortsiktig rörliga ersättningen (STI) 2024 har det beslutats att verkställande direktören och cheferna för koncernfunktionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på koncernnivå och cheferna för divisionerna ska bedömas utifrån nyckeltal på både koncern- och en kombination av divisioner. Under 2024 har kriterierna varit relaterade till Alleima rörelseresultat (justerad EBIT), cash conversion och tillväxt.

Efter utgången av 2024 ska det bedömas i vilken utsträckning kriterierna för ersättning har uppfyllts.