Huvudsyftet med Alleimas pensionsstiftelse i Sverige är att trygga utfästelse om pension för sina medarbetare. Detta verkställs genom en aktsam förvaltning av tillgångarna under stiftelsens förvaltning samt en kostnadseffektiv investeringsstrategi inom ramen för Alleimas finansiella ställning.

Organisationsnummer: 802482-1822

Adress:
c/o PRI Pensions- & Stiftelsetjänst AB
Box 5147
402 23 Göteborg

Telefon: 026-426 00 00

Säte (kommun): Sandviken
Län: Gävleborg

Pensionsstiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen i Dalarna samt Finansinspektion.

Placeringsprofil

Portföljen får bestå av följande tillgångsslag:

  • Räntebärande värdepapper
  • Aktier och aktierelaterade produkter
  • Alternativa tillgångsslag
  • Fastigheter
  • Likvida medel

Styrelsen fastställer stiftelsens långsiktiga strategiska placeringsstrategi genom placeringsriktlinjer och definierar i dessa ramar för förvaltningen. Placeringsriktlinjerna uppdateras och fastställs årligen eller då behov uppstår. Den strategiska allokeringen bygger på en portfölj med väl avvägda risker.

Hållbarhet

Placeringar ska i största möjliga utsträckning ske i enlighet med Alleimas ESG-principer (Environmental, Social, and Governance) och får inte göras i verksamheter vars ändamål står i strid med Alleimas målsättning, inriktning och värderingar.

Aktieägarengagemang

Vid investeringar i värdepappersfonder, som kan investera i börsnoterade aktier, är stiftelsen en passiv investerare som väljer fonder utifrån sin placeringsstrategi och önskad avkastning och risk. Följaktligen görs inga särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare. Fonderna följs löpande upp med avseende på utveckling.

Vid direkt innehav på reglerad marknad är inte stiftelsens strategi att ha en aktiv roll då det kapital stiftelsen förvaltar är relativt litet i förhållande till andra institutionella kapitalförvaltares.

Övrigt

Denna information samt placeringsriktlinjer och stiftelsens stadgar kan tillhandahållas i pappersform på begäran av

  • den som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller
  • den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

Nedladdningar

Ersättningspolicy för Alleima Pensionsstiftelse.pdf