Published
2023-01-24
Categories
Ett händelserikt kvartal och ett år med rekordhöga intäkter

Höjdpunkter för det fjärde kvartalet 2022

Organisk orderingångstillväxt för den rullande 12-månadersperioden uppgick till 19 %. Orderingången i kvartalet ökade med 37 % till 5 825 miljoner kronor (4 262), med en organisk tillväxt om 17 %, drivet av större ordrar inom olje och gas- samt medicintekniksegmenten. Justerat för större ordrar var organisk orderingångstillväxt -7 % för kvartalet.

Intäkterna ökade med 31 % till 5 159 miljoner kronor (3 935), med en organisk tillväxt om14 %, drivet av tillväxt i alla tre divisioner och särskilt inom olje- och gassegmentet.

Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 555 miljoner kronor (353), motsvarande en marginal om 10,8 % (9,0), med stöd av högre volymer, en gynnsam produktmix och prishöjningar som kompenserade för kostnadsinflationen.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 407 miljoner kronor (392), motsvarande en marginal om 7,9 % (10,0), och inkluderade metallpriseffekter om -149 miljoner kronor (129) och jämförelsestörande poster om 0 miljoner kronor (-89).

Justerat resultat per aktie uppgick till 2,11 kronor (1,59). Resultat per aktie uppgick till 1,65 kronor (1,71).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 107 miljoner kronor (940).

Fritt operativt kassaflöde ökade till 801 miljoner kronor (684).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,40 kronor. Förslaget motsvarar 38 % av periodens resultat (justerat för metallpriseffekter).

Förvärvade Endosmart, en nitinolexpert för medicintekniska produkter.

Åtagande om att sätta vetenskapsbaserade mål i enlighet med Science Based Targets initiative.

VD-ord

När vi nu sammanfattar 2022 är jag stolt över det vi har åstadkommit som företag. Året har varit fullt av både utmaningar och möjligheter, och i och med börsnoteringen på Nasdaq Stockholm har vi skrivit ett nytt kapitel i vår historia. Utvecklingen som börsnoterat bolag är mycket spännande. Vår resa som Alleima, ett världsledande företag inom avancerade material, med 160 års erfarenhet bakom oss, har bara börjat.

Vi hade en stark avslutning på året och noterade ett flertal större ordrar, varav tre för olje- och gasprodukter och en inom medicintekniksegmentet. Den dämpade efterfrågan vi noterade för lågförädlade produkter inom industri- och konsumentsegmenten under tredje kvartalet kvarstod under fjärde kvartalet, främst i Europa och Nordamerika, medan efterfrågan var oförändrad jämfört med föregående kvartal. Kundaktiviteten i våra övriga segment förblev hög överlag, med en god underliggande efterfrågan. Sammantaget resulterade det i en organisk orderingångstillväxt för kvartalet om 17 %, och -7 % exklusive större ordrar.

Intäkterna under fjärde kvartalet ökade organiskt med 14 %. Vi förbättrade den justerade rörelsemarginalen till 10,8 %, jämfört med 9,0 % under motsvarande kvartal föregående år, och vi kompenserade framgångsrikt en betydande kostnadsinflation genom prishöjningar. Fritt operativt kassaflöde ökade till 801 miljoner kronor, men minskade för helåret jämfört med 2021, vilket är normalt i vår verksamhet i en omvärld med höga råvarupriser och en stark tillväxt. Vårt resultat under året ligger väl i linje med våra finansiella mål, med en organisk intäktstillväxt om 13 %, och en justerad rörelsemarginal på 9,1 %. Vi har en stabil finansiell ställning och vi är i princip skuldfria.

Vi har ambitiösa hållbarhetsmål och vi strävar efter att bli branschledande – både i verksamheten och i vårt erbjudande, inte minst genom att utöka vår produktportfölj för att möjliggöra den gröna omställningen. Under kvartalet fick vi en genombrottsorder för OCTG-rör (Oil Country Tubular Goods) som ska användas för avskiljning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage). Detta är ett bra exempel på hur vår befintliga portfölj även passar in i en mer hållbar värld. Även om vi redan har bland de lägsta koldioxidutsläppen i branschen är vår ambition att halvera våra utsläpp till 2030. Jag är stolt över att vi har åtagit oss att sätta vetenskapsbaserade mål i enlighet med Science Based Targets initiative (SBTi).

Ett av våra fokusområden är det lönsamma medicintekniksegmentet. Under kvartalet fick vi vår allra första större order på ultrafin medicinsk tråd, vilket är ett resultat av kommersialiseringen av en ny produkt som används för fjärrövervakning av patienter. Vi förvärvade också Endosmart, en nitinolexpert inom medicintekniska produkter. Detta stärker vår kapacitet ytterligare och utökar vår adresserbara marknad.

Vi kommer inte undan utmaningarna i det rådande makroekonomiska landskapet: kriget i Ukraina, inflationstryck och begränsningar i energiförsörjningen. Det innebär att vi kommer att fortsätta arbeta proaktivt för att minska effekterna av ökade kostnader. Vi har bevisat att vi kan anpassa oss snabbt till förändrade marknadsvillkor och att vi är beredda att vidta snabba åtgärder om marknadsförhållandena skulle försämras.

Trots dessa utmaningar ser vi ett flertal långsiktiga trender som är till vår fördel, och vi kommer att fortsätta fokusera på lönsamma och mindre konjunkturberoende segment för att minska volatiliteten i våra resultat. Vi står fast vid vår åsikt att energisektorn är underinvesterad, och utsikterna för olje- och gasprojekt förblir stabila, samtidigt som vi ser ett ökat antal affärsmöjligheter inom förnybar energi. Vi har en stark orderbok som förbättrades betydligt under kvartalet och ger oss en trygghet inför 2023.

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra medarbetare för deras engagerade arbete under året samt tacka alla våra kunder. Jag vill även hälsa våra nya aktieägare välkomna. Jag ser fram emot ett nytt år fullt av möjligheter.

Göran Björkman, VD och koncernchef

Telefonkonferens och webbsändning 13:00

En telefonkonferens och webbsändning kommer att hållas klockan 13:00 den 24 januari 2023. Mer information samt en presentation kommer att finnas tillgänglig på https://www.alleima.com/se/investerare/.

Nummer till telefonkonferensen

Sverige:+46 (0) 8 5051 0031

Storbrittanien:+44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Länk till webbsändning

Webbsändning

Sandviken, den 24 januari 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 6 000 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Denna information är sådan information som Alleima AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 kl. 11:30.