Published
2024-05-02
Categories
Alleima AB (publ):s årsstämma hölls den 2 maj 2024 i Sandviken.

Anföranden på stämman av styrelsens ordförande Andreas Nordbrandt och koncernchefen och verkställande direktören Göran Björkman kommer att finnas tillgängliga på Alleimas hemsida.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Kontantutdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en kontantutdelning om 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 6 maj 2024. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 10 maj 2024.

Styrelse

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Göran Björkman, Claes Boustedt, Ulf Larsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh och Karl Åberg samt att som ny styrelseledamot välja Victoria Van Camp. Andreas Nordbrandt omvaldes till styrelseordförande. De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Mikael Larsson samt till suppleanter Niclas Widell och Maria Sundqvist.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 1 470 000 kronor till styrelsens ordförande, 510 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 217 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 108 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, 108 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 76 000 kronor till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att anta en reviderad instruktion för valberedningen.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för 30 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2024). Deltagandet förutsätter en investering i Alleima-aktier. Varje förvärvad Alleima-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie och reduktion av koldioxidutsläpp uppfylls. LTI 2024 omfattar högst 452 020 aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2024 uppskattas till högst 27,7 miljoner kronor baserat på ett pris per Alleima-aktie om 55 kronor, och till högst 29,4 miljoner kronor baserat på ett aktiepris om 95 kronor.

Bemyndigande om förvärv av bolagets egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2025, besluta om förvärv av bolagets egna aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Sandviken den 2 maj 2024

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, hade omkring 6 500 medarbetare och intäkter om cirka 21 miljarder kronor i ungefär 80 länder under 2023. Alleima-aktien noterades på Nasdaq Stockholms storbolagslista den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.