Published
2024-04-23
Categories
Konsekvent strategiexekvering och förbättrad motståndskraft över tid

Höjdpunkter för det första kvartalet 2024

Orderingången för den rullande 12-månadersperioden minskade med 10 % till 20 362 miljoner kronor (22 550), med en organisk tillväxt om -8 %. Orderboken var fortsatt solid med en god produktmix.

Intäkterna minskade med 12 % till 4 740 miljoner kronor (5 376), med en organisk tillväxt om -2 %. Effekter från förändrade legeringstillägg påverkade intäkterna med -9 %.

Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 453 miljoner kronor (567) med en marginal om 9,6 % (10,5), påverkat av underabsorption och temporära leveransutmaningar.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 126 miljoner kronor (1 045), med en marginal om 2,7 % (19,4), och inkluderar metallpriseffekter om -328 miljoner kronor (479).

Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,24 kronor (1,75).

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,21 kronor (3,25).

Fritt operativt kassaflöde uppgick till 159 miljoner kronor (404).

VD-ord

Marknadsläget

Under inledningen av året var marknadsläget blandat. Vissa positiva signaler noterades inom några av de segment där efterfrågan tidigare varit dämpad. Den stabilisering vi började se under slutet av 2023 fortsatte inom delar av den kortcykliska affären, särskilt inom Strip-divisionens konsumentsegment. Samtidigt var segmenten kemi och petrokemi samt industri i Nordamerika fortsatt utmanande för Tube, medan efterfrågan inom exempelvis kärnkraftssegment var hög. Vi erhöll flera betydande ordrar inom olje- och gassegmentet, där både marknaden och orderboken är stark, även om orderingången minskade från höga nivåer. Inom Kanthal fortsatte medicintekniksegmentet sin positiva utveckling, samtidigt som efterfrågan inom industriell värmning förblev något dämpad. Den organiska orderingångstillväxten för den rullande 12-månadersperioden uppgick till -8 %, från höga absoluta nivåer.

Temporära leveransutmaningar under kvartalet

Intäkterna i kvartalet minskade organiskt med 2 %, främst påverkat av vår mer lågförädlade affär, samt leveransutmaningar relaterade till pågående implementering av ett nytt ERP-system inom våra divisioner Tube och Strip. Kanthal fortsatte stärka sin EBIT-marginal i takt med den pågående förbättringen av produktmixen. Sammantaget uppgick den justerade EBIT-marginalen för kvartalet till 9,6 % (10,5). Minskningen var hänförlig till flera faktorer såsom lägre fakturering påverkat av tidigare nämnda temporära leveransutmaningar samt underabsorption i produktionen till följd av lägre volymer.

God motståndskraft i marginalen

Med de utmaningar vi hade i kvartalet och givet lägre produktionsvolymer, uppvisar vår justerade EBIT-marginal god motståndskraft. Marginalen uppgick till 10,1% för den rullande 12 månadersperioden, vilket är historiskt höga nivåer. Vår diversifierade exponering mot kundsegment i olika stadier av konjunkturcykeln samt en tydlig strategi att växa inom mer lönsamma och mindre cykliska nischer är bidragande till detta faktum. Vi har även varit snabba att anpassa oss efter förändrade marknadsförhållanden genom att justera kapacitet och kostnader där det varit nödvändigt. En annan viktig faktor i den förbättrade motståndskraften är att vi stått fast vid vår prisledarstrategi och inte sänkt våra priser för att vinna volymer. Detta har kortsiktigt påverkat kostnadstäckningen inom delar av produktionen, men när marknaden vänder och volymerna ökar igen ser jag goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt över tid.

Strategiska initiativ

Våra tillväxtinvesteringar fortlöper enligt plan. Exempelvis skalar vi just nu upp kapaciteten i vår nyinvigda produktionslinje för värmeväxlarrör i Mehsana, Indien, vilket kommer att ge oss goda möjligheter att möta den växande efterfrågan inom kemi- och petrokemisegmentet för Tube i Asien.

Hållbarhet driver innovationer och affärer

I februari kunde vi med stolthet lansera nästa generations umbilicalrör för olja- och gasindustrin med den nya legeringen SAF™ 3007. Den nya legeringen är ännu starkare och mer hållfast, vilket möjliggör tunnare och lättare rör. Med dess lägre vikt och med mindre materialåtgång ger den klara fördelar för både våra kunder och för miljön. Vår materialteknologi gör skillnad genom lägre klimatavtryck och vi räknar med att SAF™ 3007 kommer att vara ett viktigt komplement till vårt befintliga erbjudande. I kvartalet erhöll vi ännu en order inom koldioxidlagring och infångning (CCS) och vi fortsätter även att växa vår affär för rör till framställning av polysilikon, som används vid produktion av solceller. Kanthal erhöll dessutom en spännande order för värmemoduler som ska användas i en tillverkningsprocess för grönt stål.

Fortsatt värdeskapande

Även om inledningen av 2024 var något utmanande ser jag positivt på det kommande året. Vi är rätt positionerade för att fortsätta stärka vår produktmix, vi exekverar på våra strategiska prioriteringar samtidigt som vår balansräkning är starkare än någonsin.

Göran Björkman, VD och koncernchef

Telefonkonferens och webbsändning klockan 13:00

En telefonkonferens och webbsändning kommer att hållas klockan 13:00 den 23 april 2024. Mer information samt en presentation kommer att finnas tillgänglig på https://www.alleima.com/se/investerare/.

Nummer till telefonkonferensen

Sverige:+46 (0) 8 5051 0031

Storbrittanien:+44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Länk till webbsändning

Webbsändning

Sandviken, den 23 april 2024

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, hade omkring 6 500 medarbetare och intäkter om cirka 21 miljarder kronor i ungefär 80 länder under 2023. Alleima-aktien noterades på Nasdaq Stockholms storbolagslista den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Denna information är sådan information som Alleima AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2024 kl. 11.30.