Published
2023-10-24
Categories
God intäktstillväxt samt stark resultat- och kassaflödesutveckling

Höjdpunkter för det tredje kvartalet 2023

Orderingången för den rullande 12-månadersperioden visade en organisk tillväxt om 0 %. Orderboken var fortsatt solid.

Orderingången i kvartalet ökade med 19 % till 4 595 miljoner kronor (3 869), med en organisk tillväxt om 16 %.

Intäkterna ökade med 8 % till 4 617 miljoner kronor (4 270), med en organisk tillväxt om 5 %.

Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 350 miljoner kronor (195) med en marginal om 7,6 % (4,6), främst drivet av en förbättrad produktmix, högre intäkter och prishöjningar.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 206 miljoner kronor (-26), med en marginal om 4,5 % (-0,6), och inkluderade metallpriseffekter om -144 miljoner kronor (-131) och jämförelsestörande poster om 0 miljoner kronor (-90).

Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,99 kronor (0,07). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,55 kronor (-0,62).

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 949 miljoner kronor (-297).

Fritt operativt kassaflöde ökade till 812 miljoner kronor (-323).

Beslut om att utöka kapaciteten för att möta efterfrågan inom kemi- och petrokemisegmentet, genom en investering om cirka 250 miljoner kronor i en ny anläggning för kallbearbetning i Zhenjiang i Kina. Investeringen kommer att genomföras under en treårsperiod och produktionen kommer att öka successivt från och med 2025.

VD-ord

I kvartalet uppvisade vi en fortsatt god intäktstillväxt samt en stark resultat- och kassaflödesutveckling. Justerad EBIT växte med 80 % till 350 miljoner kronor och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 7,6 %, vilket motsvarar en rekordhög nivå för ett tredje kvartal. Högre intäkter, väl genomförda prishöjningar och en förbättrad produktmix från segmenten industriell värmning och medicinteknik inom Kanthal, samt olje-och gassegmentet inom Tube bidrog till den goda resultattillväxten. I linje med normala säsongsvariationer var både försäljning och rörelsemarginal lägre än för årets övriga kvartal, på grund av lägre aktivitet under sommarveckorna samt planerade underhåll i produktionen.

Vår Kanthal-division forsatte att utvecklas positivt. Kvartalets justerade EBIT-marginal om 18,6 % var ett resultat av bland annat en stark produktmix, med lönsamma leveranser av lösningar för elektrisk värmning till solenergibranschen och inom medicintekniksegmentet, som återigen slog nytt faktureringsrekord.

För koncernen uppgick den organiska orderingångstillväxten till 16 %. Inom segmenten medicinteknik och transport (främst flyg) fortsätter orderboken att växa från höga absoluta nivåer. Inom industriell värmning var utvecklingen stabil, där efterfrågan främst drevs av trender relaterade till den gröna omställningen, såsom tillverkning av utrustning för solenergi samt av konverteringen mot en mer miljövänlig stålframställning. Även inom olje- och gassegmentet var efterfrågan fortsatt hög, och vi erhöll flera ordrar under kvartalet. Efterfrågan inom den mer kortcykliska affären, främst relaterad till lågförädlade produkter inom industrisegmentet, förblev dämpad. Även marknadsläget för vår Strip-division var fortsatt utmanande, främst hänförligt till konsumentsegmentet.

Under kvartalet växte efterfrågan på applikationsrör för kemi och petrokemisegmentet i Asien, där vi ser en stor potential under de kommande åren. För att möta efterfrågan har vi beslutat att utöka vår kapacitet genom en investering i en ny anläggning i Zhenjiang i Kina, i anslutning till vår befintliga produktionsanläggning. Vår strategi i Kina kan sammanfattas genom ett lokalt premiumerbjudande anpassat för kritiska processer inom bland annat kemi- och petrokemisegmentet. Investeringen är viktig för att säkra vår långsiktiga tillväxt på denna lönsamma och växande marknad.

Genom vår Kanthal-division är vi en världsledande leverantör av lösningar för elektrisk värmning och vi fortsätter att hjälpa våra kunder att elektrifiera produktionen och minska sina koldioxidutsläpp. Under kvartalet erhöll vi en pilotorder på elektriska processgasvärmare till stålindustrin, som ska användas av en ståltillverkare i Asien för att förbättra en existerande masugnsprocess. Denna ger både minskade koldioxidutsläpp och förbättrad verkningsgrad i masugnsprocessen, vilket ger en slutprodukt med mindre miljöpåverkan jämfört med traditionell teknik.

Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra säkerheten för våra medarbetare. I kvartalet genomfördes ett flertal aktiviteter för att öka medvetenheten om säkerhet, vilken alltid är vår främsta prioritet.

Vår solida orderbok ger oss en god visibilitet framåt och vi är fortsatt trygga med våra leveranser i närtid. Samtidigt är vi vaksamma på det osäkra marknadsläget inom vissa av våra kundsegment och dess potentiella påverkan på vår verksamhet, och vidtar löpande åtgärder för att anpassa oss.

Den 14 november håller vi vår kapitalmarknadsdag i Stockholm, och jag hoppas att se många av er där. Varmt välkomna!

Göran Björkman, VD och koncernchef

Telefonkonferens och webbsändning kl 13:00

En telefonkonferens och webbsändning kommer att hållas klockan 13:00 den 24 oktober 2023. Mer information samt en presentation kommer att finnas tillgänglig på https://www.alleima.com/se/investerare/.

Nummer till telefonkonferensen

Sverige:+46 (0) 8 5051 0031

Storbrittanien:+44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Länk till webbsändning

Webbsändning

Sandviken, den 24 oktober 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Denna information är sådan information som Alleima AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2023 kl. 11.30.