Published
2023-10-02
Categories
En extra bolagsstämma i Alleima AB antog 2022 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess att bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Fredrik Lundberg, Industrivärden (valberedningens ordförande)
  • Bo Selling, Lundbergföretagen
  • Jan Dworsky, Swedbank Robur Fonder
  • Anders Algotsson, AFA Försäkring
  • Andreas Nordbrandt, Alleima AB:s styrelseordförande

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Årsstämman kommer att äga rum den 2 maj 2024 i Sandviken.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta till valberedningens sekreterare Johanna Kreft via email: johanna.kreft@alleima.com. För att inkomna förslag ska kunna behandlas på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 18 januari 2024.

Sandviken den 2 oktober 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter
Emelie Alm, Head of Investor Relations, Alleima
emelie.alm@alleima.com
Tel: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Presschef
yvonne.edenholm@alleima.com
Tel: +46 (0) 72 145 23 42
Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.