Published
2023-07-21
Categories
God intäktstillväxt och fortsatt solid orderbok

Höjdpunkter för det andra kvartalet 2023

Organisk orderingångstillväxt för den rullande 12-månadersperioden uppgick till -4 % och orderboken är fortsatt solid.

Orderingången i kvartalet minskade med -14 % till 5 526 miljoner kronor (6 440), med en organisk tillväxt om -15 %, med höga jämförelsetal under samma period föregående år samt svagare marknadsförhållanden inom vissa kundsegment.

Intäkterna ökade med 19 % till 5 638 miljoner kronor (4 757), med en organisk tillväxt om
18 %, drivet av tillväxt i alla tre divisioner.

Justerat rörelseresultat (EBIT) ökade till 642 miljoner kronor (547) till följd av högre intäkter, motsvarande en marginal om 11,4 % (11,5).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 350 miljoner kronor (1 106), motsvarande en marginal om 6,2 % (23,3), och inkluderade metallpriseffekter om -293 miljoner kronor (649) och jämförelsestörande poster om 0 miljoner kronor (-89).

Justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,79 kronor (0,91). Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,87 kronor (2,67).

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 111 miljoner kronor (1).

Fritt operativt kassaflöde minskade till 72 miljoner kronor (81).

För att utöka erbjudandet inom medicinteknik- och flygsegmenten, förvärvades Söderfors Steel Operations AB.

VD-ord

I det andra kvartalet uppvisade vi en god exekvering, med en tvåsiffrig tillväxt både för våra intäkter och för vårt resultat, trots en försvagad marknad. Alla tre divisioner bidrog till den starka organiska intäktstillväxten om 18 %. Vi behåller fokus på att genomföra vår strategi och vi fortsätter att bygga ett ännu starkare och mer motståndskraftigt bolag.

Under kvartalet minskade orderingången med -15 % organiskt, mot höga jämförelsetal under motsvarande period föregående år. I absoluta tal var vår orderingång däremot fortsatt hög, med god orderingång i relation till intäkter och en bibehållen solid orderbok. Vi noterade en god efterfrågan i olje- och gassegmentet, och mottog tre större ordrar på umbilical- och OCTG-rör (Oil Country Tubular Goods). Efterfrågan i våra segment industriell värmning, transport (främst flyg) och medicinteknik var solid, och vår syn på den kortsiktiga utvecklingen i dessa segment är positiv. Även efterfrågan i Asien är fortsatt god.

Efterfrågan på lågförädlade produkter inom industrisegmentet, samt efterfrågan inom konsumentsegmentet förblev dämpad. Detta kunde främst ses i Nordamerika och Europa, där vi även noterade en minskad efterfrågan på våra applikationsrör för kemi- och petrokemisegmentet. Nedgången berodde delvis på att kunder och distributörer minskade sina lager, men också på generellt svagare marknadsförhållanden.

Vi levererade en justerad EBIT-marginal om 11,4 % jämfört med 11,5 % under samma kvartal föregående år, trots lägre produktionsvolymer som följer av lägre orderingång inom vissa segment. Vi fokuserar på att genomföra kontinuerliga förbättringar för att uppnå en mer kostnadseffektiv produktion. Dessutom fortsätter vi att arbeta med vår prissättning för att kompensera för den betydande kostnadsinflationen. Vi har en stark orderbok att leverera från, och vi gynnas av vår diversifierade exponering mot olika kundsegment. Genom vår orderbok har vi också en god visibilitet framåt, och vi är trygga med våra leveranser i närtid.

Det är glädjande att se att våra lösningar för industriell värmning inom nischade användningsområden – som solenergi, tillverkning av litiumjonbatterier och stålproduktion – fortsätter att öka genom betydande projektordrar. Kanthal-divisionen uppvisade ytterligare ett starkt kvartal, med en justerad EBIT-marginal om 19,3 % till följd av intäktstillväxt och en positiv intäktsmix i hela divisionen. Medicinteknikaffären noterade rekordhöga intäkter och utsikterna för segmentet är goda.

Vi har nu slutfört förvärvet av Söderfors Steel och börjar integrera bolaget i vår koncern och värdekedja. Genom förvärvet kan vi expandera till flera nya applikationer för våra produkter inom de attraktiva medicinteknik- och flygsegmenten. Även i andra delar av verksamheten visar vi god utveckling inom medicintekniksegmentet, och vi erhöll exempelvis ordrar för precisionsbandstål för två nya medicinska användningsområden.

Vår bransch är under ständig utveckling och behovet av koldioxidneutrala energilösningar ökar. Under kvartalet fick vi en viktig genombrottsorder på 200 kilometer ånggeneratorrör till småskaliga modulära reaktorer (SMR). Det gläder mig att denna affär tar fart och att vi spelar en viktig roll i att möjliggöra framtidens hållbara energilösningar. Ordern visar att vi är en ledare i utvecklingen mot ett mer hållbart energilandskap.

Vi vidtog åtgärder för att vända den negativa trenden för olycksfallsfrekvensen (TRIFR) genom att intensifiera vårt fokus på våra säkerhetsprinciper och besluta om nyckelaktiviteter inom respektive division. Det förbättrade TRIFR-resultatet för kvartalet var ett steg i rätt riktning och säkerhet ligger fortsatt högst upp på vår agenda.

Varmt välkomna till vår kapitalmarknadsdag den 14 november, där vi kommer att berätta mer om hur vi ska utveckla vårt bolag ytterligare samt stärka vår ledande position inom våra nischer.

Göran Björkman, VD och koncernchef

Telefonkonferens och webbsändning 13:00

En telefonkonferens och webbsändning kommer att hållas klockan 13:00 den 21 juli 2023. Mer information samt en presentation kommer att finnas tillgänglig på https://www.alleima.com/se/investerare/.

Nummer till telefonkonferensen

Sverige:+46 (0) 8 5051 0031

Storbrittanien:+44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Länk till webbsändning

Webbsändning

Sandviken, den 21 juli 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Denna information är sådan information som Alleima AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 kl. 11:30.