Published
2023-05-02
Categories
Alleima AB (publ):s årsstämma hölls den 2 maj 2023 i Sandviken.

Alleimas vd och koncernchef Göran Björkman berättade i sitt anförande om verksamheten och resultaten under 2022.

Det här är en viktig och stor dag för oss, då vi på Alleima för första gången håller en egen årsstämma, som ett fristående, listat bolag. Sedan vi blev ett eget bolag har vi märkt av en ökad energi och förväntan inför framtiden bland våra medarbetare och intressenter. Det är med stolthet som jag nu kan konstatera att vi har inlett tiden som fristående bolag på ett starkt sätt. Vi kommer alltid att vara stolta över vår historia och ser nu fram emot det vi kommer åstadkomma som eget bolag i framtiden, säger Göran Björkman”, vd och koncernchef på Alleima.

”Idag är det nära ett år sedan som beslutet att börsnotera Sandvik Materials Technology på Nasdaq Stockholm togs av Sandviks årsstämma. Med Alleimas ledande marknadspositioner och gedigna expertis är jag övertygad om att Alleima som fristående bolag kommer att generera aktieägarvärde under lång tid framöver”, säger Andreas Nordbrandt, styrelseordförande på Alleima.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Kontantutdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en kontantutdelning om 1,40 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till torsdagen den 4 maj 2023. Utdelningen beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 9 maj 2023.

Styrelse

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja styrelseledamöterna Göran Björkman, Claes Boustedt, Kerstin Konradsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh och Karl Åberg samt att som ny styrelseledamot välja Ulf Larsson. Andreas Nordbrandt omvaldes till styrelseordförande. De fackliga organisationerna har till ordinarie styrelseledamöter utsett Tomas Kärnström och Mikael Larsson samt till suppleanter Niclas Widell och Maria Sundqvist.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 1 410 000 kronor till styrelsens ordförande, 490 000 kronor till vardera övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, 208 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 104 000 kronor till vardera övrig ledamot i revisionsutskottet, 104 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 73 000 kronor till vardera övrig ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att omvälja PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2023)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för 30 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen (LTI 2023). Deltagandet förutsätter en investering i Alleima-aktier. Varje förvärvad Alleima-aktie ger deltagaren rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas ett visst antal aktier, förutsatt att vissa prestationsmål rörande vinst per aktie och reduktion av koldioxidutsläpp uppfylls. LTI 2023 omfattar högst 550 500 aktier. Leverans av dessa aktier kommer att säkras genom ett aktieswapavtal med tredje part. Den totala kostnaden för LTI 2023 uppskattas till högst 22,7 miljoner kronor baserat på ett pris per Alleima-aktie om 40 kronor, och till högst 24,7 miljoner kronor baserat på ett aktiepris om 60 kronor.

Bemyndigande om förvärv av bolagets egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill årsstämman 2024, besluta om förvärv av bolagets egna aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Förslag från aktieägare

Stämman beslutade att avslå aktieägaren Eric Båves förslag.

Sandviken den 2 maj 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter
Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42
Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.