Published
2023-04-26
Categories
En solid inledning av året

Höjdpunkter för det första kvartalet 2023

Organisk orderingångstillväxt för den rullande 12-månadersperioden uppgick till 6 %. Orderingången i kvartalet ökade med 7 % till 6 416 miljoner kronor (5 996), med organisk tillväxt om -5 %, till följd av höga jämförelsetal från större ordrar erhållna under samma period föregående år. Organisk orderingångstillväxt exklusive större ordrar uppgick till 6 %.

Intäkterna ökade med 27 % till 5 376 miljoner kronor (4 219), med en organisk tillväxt om 12 %, drivet av tillväxt i alla tre divisioner.

Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 567 miljoner kronor (384), motsvarande en marginal om 10,5 % (9,1), drivet av högre intäkter, en gynnsam produktmix och prishöjningar som kompenserade för kostnadsinflation.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 045 miljoner kronor (635), motsvarande en marginal om 19,4 % (15,1), och inkluderade metallpriseffekter om 479 miljoner kronor (327) och jämförelsestörande poster om 0 miljoner kronor (-75).

Justerat resultat per aktie uppgick till 1,75 kronor (1,37). Resultat per aktie uppgick till 3,25 kronor (2,16).

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 377 miljoner kronor (-123).

Fritt operativt kassaflöde ökade till 404 miljoner kronor (-53).

Efter kvartalet ingick Alleima ett avtal om att förvärva en produktionsanläggning för stång i klena dimensioner (Söderfors Steel Operations AB).

VD-ord

Vi fick en solid inledning av 2023 och vi fortsatte konsekvent att leverera enligt vår strategi. Första kvartalet uppvisade en stark orderingång och vi redovisade en tvåsiffrig intäktstillväxt, ett högre resultat och en förbättrad justerad EBIT-marginal.

Efterfrågan på våra produkter förblev hög, särskilt drivet av olje- och gassegmentet, där vi fick flera ordrar på umbilicalrör samt två större ordrar på OCTG-rör (Oil Country Tubular Goods). Applikationsrör till segmentet kemi och petrokemi bidrog också starkt till orderingången. Under kvartalet invigde vi en ny produktionslina i vår fabrik i Mehsana, Indien, för att möta den ökande efterfrågan. Från och med andra halvåret 2022 har vi noterat en dämpad efterfrågan på lågförädlade produkter till industrisegmentet, samt inom konsumentsegmentet. Trots en nedgång i orderingången för dessa segment jämfört med samma period föregående år, noterades en viss sekventiell förbättring för koncernen som helhet. Den organiska orderingångstillväxten under kvartalet uppgick till -5 %, och var positiv om 6 % exklusive större ordrar.

Det råder en fortsatt makroekonomisk osäkerhet, med märkbara effekter från inflation och höga energipriser, och vi behöver fortsätta att arbeta proaktivt för att mildra effekterna från de ökade kostnaderna. Vi har under en tid nu sett en minskad efterfrågan på Strip-divisionens produkter inom konsumentsegmentet. Trots att detta inte har någon större påverkan på koncernen som helhet behöver vi skydda divisionens lönsamhet framgent, varför vi nu vidtar omedelbara åtgärder i syfte att justera kapacitet och reducera kostnader, genom att nyttja flexibiliteten i vår arbetsstyrka.

Intäkterna under kvartalet ökade organiskt med 12 %, med en stärkt produktmix. Vi förbättrade den justerade rörelsemarginalen till 10,5 %, jämfört med 9,1 % under motsvarande kvartal föregående år, och vi kompenserade framgångsrikt en signifikant kostnadsinflation genom prishöjningar.

En viktig drivkraft i vår strategi för lönsam tillväxt är att expandera vår portfölj av produkter som möjliggör den gröna omställningen. Vi erhöll ett flertal ordrar för industriella värmelösningar inom nischade användningsområden, som solenergi, samt tillverkning av litiumjonbatterier och stål. Dessa lösningar bidrar till att minska våra kunders, och deras produkters, koldioxidutsläpp. I april ingick Kanthal-divisionen ett strategiskt partnerskap med Rath, en ledande tillverkare av isolering och andra värmebeständiga produkter. Partnerskapet kommer att ge oss möjlighet att förse marknaden med ett unikt gemensamt erbjudande för våra kunders behov inom industriell värmning.

Därutöver fortsatte det mindre men snabbväxande segmentet vätgas och förnybar energi att uppvisa en stark utveckling. Gerling, ett förvärv som genomfördes under förra året, säkrade ytterligare en order för högtrycksrör, som kommer att användas vid utbyggnad av den väsentliga infrastrukturen för vätgastankstationer i Europa. Även vår Surface Technology-affär fortsatte sin positiva utveckling, och leveranser av ytbelagt bandstål för användning inom stationära kraftproduktionsprojekt ökade under kvartalet. Jag är nöjd med den här utvecklingen och har en stark tro på potentialen för detta segment.

Som nämnts tidigare har vi en positiv utveckling i vår medicinteknikaffär inom Kanthal. Vi avser även att öka våra marknadsandelar inom medicinteknik- och flygsegmenten inom Tube. I april annonserade vi förvärvet av Söderfors Steel som ger oss möjlighet att bredda vårt erbjudande genom att addera kompletterande kapabiliteter som möjliggör expansion till flera nya produktapplikationer inom dessa attraktiva nischer.

Jag är stolt över vår konsekventa strategiexekvering med fokus på lönsam tillväxt, samt vårt handlingskraftiga agerande för att förbättra stabiliteten i organisationen. Trots fortsatt försiktighet kring påverkan från kostnadsinflationen har vi medvind i de flesta av våra kundsegment, samt en orderbok som växte i kvartalet. Utsikterna för olje- och gasprojekt är fortsatt stabila och vi är väl positionerade för att ta tillvara på möjligheter som kommer av de för oss fördelaktiga globala trenderna.

Göran Björkman, VD och koncernchef

Telefonkonferens och webbsändning 13:00

En telefonkonferens och webbsändning kommer att hållas klockan 13:00 den 26 april 2023. Mer information samt en presentation kommer att finnas tillgänglig på https://www.alleima.com/se/investerare/.

Nummer till telefonkonferensen

Sverige:+46 (0) 8 5051 0031

Storbrittanien:+44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Länk till webbsändning

Webbsändning

Sandviken, den 26 april 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Denna information är sådan information som Alleima AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 11:30.