Published
2022-10-06
Categories

En extra bolagsstämma i Alleima AB beslutade den 14 februari 2022 att anta en valberedningsinstruktion, som ska gälla tillsvidare. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande).

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Fredrik Lundberg, Industrivärden, valberedningens ordförande
  • Bo Selling, Lundbergföretagen
  • Anna Magnusson, Alecta
  • Jan Dworsky, Swedbank Robur Fonder
  • Andreas Nordbrandt, styrelseordförande i Alleima AB

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Årsstämman kommer att äga rum den 2 maj 2023 i Sandviken.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2023 kan göra detta till valberedningens sekreterare Johanna Kreft via email: johanna.kreft@alleima.com. För att inkomna förslag ska kunna behandlas på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 20 januari 2023.

Sandviken den 6 oktober 2022

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations, Alleima
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager, Alleima
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima listades som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com.