Published
2022-10-17
Categories

Resultat i linje med normala säsongsvariationer

Höjdpunkter för det tredje kvartalet 2022

Orderingången ökade 10 % till 3 869 miljoner kronor (3 512) jämfört med samma period föregående år, motsvarande en organisk tillväxt om -10 %, främst på grund av en svagare efterfrågan på lågförädlade produkter inom kundsegmentet industri och produkter till kundsegmentet konsument.

Intäkterna ökade 34 % till 4 270 miljoner kronor (3 197), motsvarande en organisk till växt om 12 %, till följd av en positiv utveckling jämfört med samma period föregående år inom alla tre divisioner, och särskilt inom olje- och gassegmentet.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -26 miljoner kronor (295), motsvarande en marginal om -0,6 % (9,2), och inkluderade jämförelsestörande poster om -90 miljoner kronor (-18) och metallpriseffekter om -131 miljoner kronor (190).

Justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 195 miljoner kronor (123), motsvarande en marginal om 4,6 % (3,8), med stöd av högre volymer och en gynnsam produktmix, trots kostnadsinflation inom frakt och energi.

Resultat per aktie uppgick till -0,62 kronor (1,06). Justerat resultat per aktie uppgick till 0,07 kronor (0,53).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -297 miljoner kronor (-263) på grund av ett ökat rörelsekapital.

Fritt operativt kassaflöde minskade till -323 miljoner kronor (-172) på grund av ett ökat rörelsekapital.

Den 31 augusti upptogs aktierna i Alleima till handel på Nasdaq Stockholm.

VD-ord

Det har verkligen varit ett händelserikt kvartal och jag är glad att vi genomförde en framgångsrik börsnotering på Nasdaq Stockholm den 31 augusti. Vi har träffat många investerare och vi anordnade vår allra första kapitalmarknadsdag, där vårt främsta fokus var att informera marknaden om vår strategi och vår affärsdynamik. Vi lanserade också vårt nya varumärke, vilket gav mängder av energi och ett engagemang bland våra medarbetare och kunder.

Tredje kvartalet är ett litet kvartal utifrån normala säsongsmönster, med lägre orderingång, intäkter och marginaler jämfört med de andra kvartalen, främst på grund av stängningar över sommaren och planerat underhåll. Under kvartalet noterade vi en fortsatt positiv efterfrågan inom flera av våra kundsegment, som industriell värmning, kraftproduktion, transport och medicinteknik. Vi noterade också flera bra ordrar inom segmentet vätgas och förnybar energi. Orderingången inom olje- och gassegmentet i division Tube fortsatte att växa organiskt jämfört med föregående år, med stora ordrar mottagna för OCTG under kvartalet. Det råder en hög aktivitet i sektorn, men tilldelningen av projekten dröjer på grund av kostnadsinflation och begränsade resurser i vissa kundprojekt med koppling till umbilicalrör.

Nedgången som noterades under andra kvartalet i den kortcykliska verksamheten, som hänfördes till lågförädlade produkter för industrisegmentet i Europa i division Tube, fortsatte under tredje kvartalet. Nu vi ser nu också hur efterfrågan dämpas för dessa produkter i Nordamerika och Asien. Delar av konsumentsegmentet, främst avseende kompressorventilstål i division Strip och tråd (appliance wire) i division Kanthal, båda för användning i vitvaruprodukter, saktade också ner. Sammantaget innebar det en organisk orderingångstillväxt om -10 % jämfört med samma period föregående år.

Vår orderbok är stark och under kvartalet ökade intäkterna organiskt med 12 %, med en noterad tillväxt inom samtliga tre divisioner, med en förbättrad justerad EBIT-marginal om 4,6 % jämfört med samma period föregående år, sekvensiellt lägre i linje med normala säsongsvariationer. Vi noterade ett negativt kassaflöde i det tredje kvartalet på grund av betalningar av råvaruinköp som gjordes under det andra kvartalet, när metallpriserna var höga. Detta förväntas förbättras sekvensiellt i det fjärde kvartalet.

Vårt mål är att bli branschledande inom hållbarhet, både mätt i vårt erbjudande och i vår egen verksamhet. Ett steg för att minska våra utsläpp är en övergång till fossilfri el, och vi ligger för närvarande på 94 %. Sedan årets början har Kanthals anläggning i Hosur i Indien använt 100 % förnybar el, och övergången har möjliggjort en årlig minskning av koldioxidutsläppen om cirka 850 ton. Eftersom vår anläggning i Mehsana i Indien redan körs med fossilfri el innebär det att vår produktion i landet nu är baserad på 100 % förnybar el.

Vi verkar i en osäker miljö, med ett globalt inflationstryck och problem med energileveranserna i Europa, som påverkar våra kunder. En del av våra kortcykliska affärer kommer med största sannolikhet att förbli dämpade den närmaste tiden. Ser vi framåt anser jag att vi har en bra ställning för att få verksamheten att växa samt att genomföra vår strategi. Fokus kommer att ligga på att växa inom lönsamma och mindre cykliska segment. Vi ser vår diversifierade exponering mot kundsegmenten som en styrka, eftersom våra kunder finns i olika faser av konjunkturcykeln. Vår regionala närvaro, som innebär att vi är nära kunderna på våra huvudmarknader, är viktig eftersom kunderna nu har större fokus på att säkra leverantörskedjorna.

Energisektorn är underinvesterad, och jag tror att vi kommer att kunna dra nytta av återhämtningen inom olje- och gassektorn på medellång sikt. Vår affär inom applikationsrör är stark i alla regioner, i synnerhet kundsegmentet kemi och petrokemi. Övergången från värmning med gas till el kommer att fortsätta och stärkas över tid, vilket stödjer vårt segment industriell värmning. Min uppfattning är också att vi kommer att fortsätta se en god utveckling inom medicintekniksegmentet. Sammantaget är vi välpositionerade för framtiden.

Göran Björkman, vd och koncernchef

Telefonkonferens och webbsändning kl 12:00

En telefonkonferens och webbsändning kommer att hållas klockan 12:00 den 17 oktober 2022. Mer information samt en presentation kommer att finnas tillgänglig på https://www.alleima.com/se/investerare/.

Nummer till telefonkonferensen

Sverige: +46 (0) 8 5051 0031

Storbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Länk till webbsändning

Webbsändning

Sandviken, den 17 oktober 2022

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Denna information är sådan information som Alleima AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2022 kl 11:30.