Cíle udržitelného rozvoje (SDG) Organizace spojených národů nastiňují společnou světovou agendu pro rok 2030. Zavázali jsme se ke splnění všech 17 cílů a identifikovali jsme 10, které jsou pro společnost Alleima obzvláště platné.

Novinový článek 11. října
Společnost Alleima je hrdým členem iniciativy Global Compact Organizace spojených národů

Společnost Alleima je hrdým členem iniciativy Global Compact Organizace spojených národů

Jako účastník iniciativy Global Compact OSN bere společnost Alleima principy této iniciativy jako součást své strategie, kultury a každodenní činnosti.

Své odborné znalosti používáme k dosažení udržitelnosti a na základě dlouhodobých partnerství se zákazníky pracujeme na inovativních změnách, které pomohou zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost a hlavně minimalizovat dopad na životní prostředí.

Zajištění zdravého života a pohody pro všechny ve všech věkových skupinách

E-WEB-Goal-03.pngPokračujeme ve vývoji lékařského drátu Exera® používaného v různých oblastech lékařských technologií, které mění život, jako jsou například léčba cévních onemocnění, snímání a neurostimulace. Produkty Exera® usnadňují život například pacientům s cukrovkou, Parkinsonovou chorobou, kochleárními sluchovými implantáty a kardiostimulátory.

K iniciativám na podporu a zlepšení zdraví a duševní pohody mezi našimi zaměstnanci patří neustálé úsilí o další snižování naší celkové zaznamenané frekvence úrazů.

Dosažení rovnosti pohlaví a posílení postavení všech žen a dívek

E-WEB-Goal-05.pngVětší zaměření na diverzitu, rovnost a začlenění (DEI) v rámci personální a obchodní strategie společnosti Alleima. Bylo podepsáno partnerství s nadací Albright Foundation za účelem poskytování podpory a poradenství při zlepšování v oblasti DEI. Zaměřili jsme se na iniciativu zlepšení genderové vyváženosti a podíl žen ve vedoucích pozicích po 3. čtvrtletí roku 2022 nadále rostl na 22,7 % ve srovnání s 19,1 % v základním roce 2019.

Zajištění přístupu k vodě a hygieně pro všechny

E-WEB-Goal-06.pngVýrobní procesy společnosti Alleima využívají pro různé účely velké množství vody. Používáme sladkou, podzemní a průmyslovou vodu. Zavádíme proto různé iniciativy a zlepšení, abychom snižovali spotřebu sladké vody a zvýšili cirkularitu a opětovné využití vody obecně.

Zajištění přístupu k dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie

E-WEB-Goal-07.pngSpolečnost Alleima podepsala ve všech lokalitách v EU smlouvy o nákupu elektřiny bez fosilních paliv. Celosvětově je cca 94 % veškeré elektřiny používané společností Alleima bez fosilních paliv.

Ve vývoji a uvádění produktů pro obnovitelné či bezfosilní zdroje energie a zvyšování úspory energie neustále pokračujeme. Marketing společnosti Alleima jako poskytovatele produktů a řešení v globálním posunu směrem k obnovitelným zdrojům energie a energie bez fosilních paliv je důležitou součástí naší obchodní strategie.

Podpora inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny

E-WEB-Goal-08.pngPokračujeme v posilování naší kultury bezpečnosti se zvýšeným zaměřením na snižování celkové zaznamenané četnosti úrazů (TRIFR) v souladu s dlouhodobým cílem nulových škod na zdraví.
Strategie a produktové portfolio společnosti Alleima mají za cíl zmírnit dopady vyplývající z globálních megatrendů, například zmírňování změny klimatu, zvyšování energetické úspornosti a zlepšování medicíny a zdraví.

Budování odolné infrastruktury, podpora udržitelné industrializace a podněcování inovace

E-WEB-Goal-09.pngNadále se soustředíme na vývoj a zavádění nových produktů a řešení na podporu potřeb zákazníků. Přibližně 1,5 % ročního obratu je investováno do vývoje nových produktů. Významná část portfolia vývoje produktů se zaměřuje na obnovitelné zdroje energie a přechod na výrobu energie bez fosilních paliv. Podepsali jsme smlouvu se společností HYBRIT na dodávku řešení elektrického ohřevu pro výrobu oceli bez fosilních paliv za využití plynného vodíku.

Boj proti nerovnosti v rámci zemí i mezi zeměmi

E-WEB-Goal-10.pngJasná prohlášení v kodexu chování společnosti Alleima ohledně rozmanitosti, rovnosti a začlenění jsou podpořena pravidly v našich personálních zásadách a souvisejících postupech. Dlouhodobým cílem je, aby mohli všichni naši zaměstnanci při práci realizovat svůj plný potenciál a zároveň se cítit cenění a vítaní, ať už jsou kdokoli.

Zajištění udržitelných vzorců spotřeby a výroby

E-WEB-Goal-12.pngObchodní model společnosti Alleima zahrnuje vysoký stupeň cirkularity.

Přibližně 83 % konečných produktů je vyrobeno z recyklovaného materiálu. Zavedli jsme programy zpětného výkupu vyřazených výrobků nebo odpadového materiálu od zákazníků. Vrácený materiál pak přetavíme na nové výrobky.

Měření a zvyšování cirkularity odpadů je součástí funkce systému environmentálního řízení. U každého významného množství odpadu směřujícího na skládku na každém pracovišti se zkoumají možnosti zlepšení.

Přijímání naléhavých opatření v boji proti změně klimatu a jejím dopadům

E-WEB-Goal-13.pngDlouhodobý cíl snížit emise CO2 Scope 1 a 2 o 50 % do roku 2030. Hodnocení emisí Scope 3 provedeno v průběhu roku 2022. Ve srovnání se základním rokem 2019 jsme snížili emise CO2 Scope 1 a 2 o 16 %. Protože je uhlíková stopa společnosti Alleima ve srovnání s jinými ocelářskými společnostmi poměrně malá, máme jedinečnou příležitost podpořit celkové snížení emisí CO2 prostřednictvím našich stávajících i nových produktů. Důležité příklady produktů najdete jak ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů a bez fosilních paliv, tak v energeticky úspornějších produktech.

Podpora spravedlivé, mírumilovné a inkluzivní společnosti

E-WEB-Goal-16.pngDodržujeme dlouhodobé cíle zaměřené na automatickou kontrolu sankcí a prověřování zákazníků/dodavatelů ve všech systémech ERP společnosti Alleima. Subjekty společnosti Alleima neustále řídíme v rámci nástroje k hodnocení Compliance House a řešíme případné nedostatky. Zvyšujeme povědomí o souladu s předpisy prostřednictvím automatizovaných (opakovaných) školení, včetně zásad pro odmítání obchodování s osobami a subjekty zapojenými do nezákonné činnosti, prosazování etického chování ve společnosti, podporování boje proti nezákonným obchodním tokům a nulové tolerance vůči jakékoli formě korupce a úplatkářství.